Kako napisati CV (Curriculum Vitae)

CV predstavlja prvi kontakt između Vas i potencijalnog poslodavca. Poslodavac na osnovu Vašeg CV-ja stiče prvi utisak o Vama i zbog toga jedino besprekoran CV može adekvatno promovisati Vaše naporno sticano znanje i iskustvo.Imajući u vidu važnost CV-ja, preporučljivo je da sastavljanju pristupite ozbiljno.
Postoji mnoštvo stilova pisanja CV-a, medjutim postoje i nepisana pravila vezana za njegovu osnovnu formu i sadržinu. S’ toga je od izuzetnog značaja da se pri pisanju CV-ja pridržavate napred navedene strukture koja praktično predstavlja standard u poslovnom svetu.

Za početak obratite pažnju na neka osnovna pravila:

Format - koristite najkvalitetniji papir formata A-4.

Dužina - Dužina CV-ja zavisi od Vaših kvalifikacija i radnog iskustva. Po nepisanom pravilu, CV nebi trebalo da bude duži od dve stranice. U slučaju da posedujete manje od dve godine radnog iskustva, Vaš CV može stati i na jednu stranicu. Izuzetak su osobe koje se bave naučnim i istraživačkim radom, čiji CV može biti znatno duži (zbog navođenja objavljenih radova, bibliografije, predavanja, gostovanja, itd.).

Font - Preporučljivo je koristiti font 10-14 Times New Roman ili Arial. Nikako nemojte koristiti dekorativne i previše upadljive fontove.

Razmak Obratite pažnju da CV ne bude „prenatrpan“ tekstom. Upotrebljavajte razmake da bi svaki deo CV-ja bio pregledan i uočljiv.

Označavanje - Zbog bolje preglednosti preporučljivo je da koristite tačke (•- bullets). Poslodavci obično moraju da pregledaju veliki broj CV-ja u kratkom vremenskom roku. Imajte na umu podatak da se tekst odnosno CV baziran na bullet formatu čita tri puta brže nego standardni „puni“ tekst.

Slanje CV-ja - Ako CV šaljete poštom ili ga lično predajete, koristite jednostavnu, tvrdu kovertu, formata A-4. U slučaju da CV šaljete e-mailom, „pretvorite“ ga u body text kako bi mogao biti „otvoren“ bez obzira na verziju Word programa koju poseduju u firmi ili ga jednostavno „pretvorite“ u pdf verziju.

Dodatno obratite pažnju na sledeće:

• CV mora da izgleda dobro! Radite na generalnom izgledu, strukturi, podnaslovima i estetskom ulepšavanju (pri tome budite vrlo oprezni da ne preterate sa upotrebom estetskih detalja).

• Usled malog formata na kome se treba detaljno promovisati, preporučljivo je da koristite „selektivan pristup“, koji podrazumeva klasifikaciju i selekciju važnih od manje važnih podataka. Nepotrebne informacije ne bi trebalo da uđu u sastav CV-ja.

• CV treba da bude pregledan, a odnos između dužine sekcija balansiran. Posebnu pažnju obratite na gramatiku, pravopis i štamparske greške. Zbog velikog broja aplikacija poslodavci će odmah odbaciti CV koji na prvi pogled izgleda neuredno.

• Pri pisanju CV-ja nemojte koristiti tradicionalni stil pisanja autobiografije, na primer: „rođen sam ... završio sam ...“ Umesto prvog lica koristite treće lice jednine, čime Vaš CV dobija profesionalnu formu. Na primer: „stekao diplomu ... radio na usavršavanju informacionih sistema ...“.

• Budite što precizniji prilikom predstavljanja podataka. Slobodno koristite brojke! Brojčana prezentacija predstavlja odličan način da privučete pažnju i naglasite svoje uspehe. Postoji velika razlika kada navedete da ste nešto uradili i kada precizirate koliko ste uradili.

• CV ne sme odavati utisak monotone biografije. Potrudite se da bude interesantan i dinamičan.

• Vizuelno označite CV tako da poslodavac može pronaći svaku potrebnu informaciju u najkraćem roku.

• Poklonite posebnu pažnju početnom delu CV-ja, koji treba da podstiče na dalje čitanje.

• Koristite kratke i koncizne rečenice telegrafskog stila.

• Nemojte koristiti žargon ili uzrečice.

• Potrudite se da CV bude lak za čitanje.

• Vodite računa o balansu između kvalitativnih i kvantitativnih informacija u CV-ju.


Osnovna struktura Vašeg CV treba da bude sledeća:

• Lični podaci, eventualno praćeni fotografijom
• Obrazovanje
• Profesionalno iskustvo
• Ostale sposobnosti

Kao dopuna Vasem CV-u gotovo obavezno treba biti poslato propratno pismo, o kojem će biti više reći u daljem tekstu.

Lični podaci

Sekcija treba da sadrži:
• Puno ime i prezime
• Datum rođenja
• Državljanstvo (koje ne treba mešati sa nacionalnošću)
• Kontakt adresu
• Stalnu adresu (ukoliko se razlikuje od kontakt adrese)
• Broj telefona (fiksni/mobilni)
• E-mail adresu (u slučaju da koristite hot-mail
izaberite adresu koja zvuči profesionalno)
• Web-site adresu (u slučaju da je posedujete)

U nivou dela sa ličnim podacima, sa desne strane, možete uneti fotografiju. Cilj unošenja fotografije jeste da upotpuni utisak koji ostavlja biografija. Fotografija treba biti manjih dimenzija, sličnih fotografiji iz lične karte (osim ako je zbog prirode pozicije u oglasu naznačeno drugačije). Fotografija na kojoj ne izgledate ozbiljno i profesionalno Vam moze samo naskoditi, s’toga obratite pažnju kakvu fotografiju unosite u CV.
Fotografiju nikako ne treba slati kao poseban fajl.

Obrazovanje

U ovoj sekciji potrebno je predstaviti:
• Tok obrazovanja
• Stečene titule
• Profesionalne kvalifikacije

Sekcija bi trebalo da sadrži:

• Ime obrazovne ustanove
• Period školovanja
• Titulu/zvanje
• Diplomski rad/glavni predmet
• Specijalizaciju
• Posebno interesovanje za neki predmet (po mogućstvu u vezi sa željenom pozicijom)
• Prosek (u slučaju da je visok)
• Publikacije/ objavljene radove
• Usavršavanje u inostranstvu
• Pohađane kurseve (ako su vezani za profesiju)

Grafički su apostrofirane informacije koje obavezno morate navesti, čak i ako posedujete dugogodišnje radno iskustvo.
Pri hronološkoj prezentaciji obrazovanja koristite se obrnutim redosledom: prvo predstavite diplome i kvalifikacije koje ste poslednje stekli.
Koristite se međunarodno priznatim zvanjima u cilju precizne prezentacije.
Osobe koje se bave naučnim radom, podučavanjem ili istraživanjem, poželjno je da navedu i sledeće informacije:

• Glavne oblasti istraživanja
• Iskustvo u prezentaciji/ predavanju
• Publikacije (podaci o časopisu, knjizi i autorskom delu koje je publikovano)
• Radne/istraživačke stipendije
• Akademska gostovanja
• Organizacija/učešće na seminarima
• Članstvo u autorskim timovima
• Patente/izume

Profesionalno iskustvo

Sekcija u kojoj predstavljate svoje profesionalno iskustvo ujedno je i centralni deo CV-ja (ukoliko posedujete iskustvo; u suprotnom, to je sekcija o obrazovanju). Pored detaljnog predstavljanja celokupnog radnog iskustva, u ovom delu potrebno je navesti i sposobnosti stečene tokom profesionalnog razvoja. Sekcija mora biti koncipirana tako da pozicija na koju pretendujete predstavlja logičan nastavak Vaše profesionalne karijere.

Vaš osnovni cilj je da na najbolji način prezentujete svoj profesionalni razvoj. Jasno predstavite svaki napredak i usavršavanje tokom karijere. Trudite se da svaki korak u Vašoj karijeri bude adekvatno istaknut. Najvažnije momente naglasite vizuelno, isticanjem naziva pozicija, odnosno dužnosti koje ste vršili.

Opis svake pozicije trebalo bi da sadrži:
• Naziv firme/kompanije/ organizacije
• Naziv pozicije
• Lokaciju (grad/zemlju) u kojoj se firma nalazi
• Datum zaposlenja u firmi (početak/prestanak)
• Opis zadataka i dužnosti koje ste obavljali
• Postignute rezultate i uspehe

Pri navodjenju koristite obrnutu hronologiju (kao u prethodnoj sekciji).
Preporuke prethodnih poslodavaca ne bi trebalo da budu uključene u CV. U slučaju da se to konkursom izričito zahteva, poslaćete ih kao zasebni dokument. U slučaju da posedujete dugogodišnje radno iskustvo, prezentujte detaljno poslednjih deset godina. Ostatak iskustva ne morate predstavljati ili ga predstavite u kratkim crtama.

Ostale sposobnosti

U ovoj sekciji predstavljate sposobnosti, znanja i veštine koje nisu direktno vezane za Vašu profesiju, ali su od važnosti za firmu, odnosno željenu poziciju. Najvažnije sposobnosti su poznavanje rada na računaru i poznavanje stranih jezika.

Poznavanje rada na računaru:
• Poznavanje određenih software programa sa ili bez
zvaničnog sertifikata.
• Poznavanje rada sa hardware- om

Poznavanje stranih jezika:
• Navedite sve jezike koje poznajete
• Jezike navedite po nivou znanja:
- tečno
- poznavanje
- poznavanje osnova

Ostale sposobnosti

• Posedovanje vozačke dozvole.
• Veštine za koje zaključujete da su od značaja za željenu poziciju.
• Članstvo u profesionalnim organizacijama (u cilju predstavljanja Vaših organizatorskih sposobnosti).
• U izuzetnim slučajevima možete navesti bavljenje sportom da biste naglasili sledeće sposobnosti: timski rad, podnošenje pritiska, život u raznim kulturnim sredinama, prilagođavanje, disciplina, odlučnost, istrajnost.

Razgovor


Za razgovor sa poslodavcem se treba pripremiti što bolje u okvirima svojih mogućnosti. Naime teško je predvideti sve moguće teme, načine pristupe razgovorima i sl. Zbog toga je korisno razmisliti o odgovorima na neka najčešća pitanja koja Vam mogu biti postavljana:

Lične osobine

• Čime se ponosite ?

• Kako podnosite poraz ?

• Kako primate kritiku ?

• Šta vas deprimira ?

• Da li ste takmičarskog duha ?

• Navedite tri reči koje vas opisuju .

• Kako biste sebe ocenili na skali 1-5 ?

• Opišite jedan svoj dan .

• Šta je za vas najveći izazov ?

• Opišite idealnog šefa .

• Koje osobine smatrate bitnim za ovu poziciju?

• Koji je vaš cilj u životu?

• Da li ste organizovani?

• Da li ste timski igrač?

• Kažite mi nešto o Vama .

• Šta su Vaše glavne prednosti/slabosti?

• Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto?

• Kojoj osobi se najviše divite?

• Da li posedujete odgovarajuće veštine za karijeru koju želite?

• Koje predmete ste voleli/mrzeli u školi? Zašto?

• Opišite, konkretno, situacije kada ste upotrebili veštinu __________ da rešite određeni problem. Kakav je bio rezultat?

• Šta Vas motiviše da radite?

• Da li se dobro slažete sa drugima? Navedite primer .

• Opišite veštine koje posedujete

• Da li više volite da radite sami ili sa drugima? Zašto?

• Šta je ono što ste radili u prošlosti a što pokazuje da imate inicijativu

Odnos prema poslu, poslodavcu i karijeri

• Kakav odnos ste imali sa šefom ma prethodnom radnom mestu ?

• U čemu ste najviše/najmanje uživali na Vašem prethodnom poslu? Zašto?

• Koliko dobro znate da koristite kompjuter?

• Šta znate o ovoj kompaniji?

• Koliku platu želite/očekujete?

• Šta mislite o prekovremenom radu?

• Da li volite da radite u tačno određenom radnom vremenu?

• Zašto želite da napustite kompaniju u kojoj sada radite?

• Šta biste želeli da radite za našu kompaniju?

• Kako ste se pripremili za ovaj intervju?

• Koji je vaš cilj u karijeri?

• Da li posedujete preporuke od Vaših prethodnih poslodavaca?

• Šta biste radili ukoliko... (pitanja vezana za situacije koje Vas mogu očekivati na budućem poslu)

• Opišite Vaš koncept profesionalnosti.

• Gde biste želeli da budete za 5 godina? 10 godina?

• Šta je to što posedujete a što bi Vas učinilo uspešnim u budućoj karijeri?

• Zašto ste zainteresovani za rad u ovoj profesiji?

• Šta Vas čini drugačijim od ostalih? Zašto da zaposlimo baš Vas?

• U kojim univerzitetskim aktivnostima ste aktivno učestvovali?

• Zašto bih zaposlio baš Vas? Šta možete doneti mojoj organizaciji?

Pored ovih pitanja nemojte se iznenaditi ukoliko poslodavac bude uputio pitanja koja nadiru u Vašu privatnost, jer postoje načini vođenja razgovora gde poslodavac raznim temama pokušava da zbuni dobro pripremljenog kandidata.
NAJČEŠĆE GREŠKE U PRIJAVI ZA POSAO
- Prazan e-mail - Ako šaljete CV u attachmentu, nemojte ostavljati prazan naslov i telo mejla. Ovo izgleda kao da se niste ni potrudili da pozdravite osobu koja prima prijavu i da naznačite Vašu nameru. U telu mejla preporučljivo je da napišete propratno pismo.

- CV u e-mailu - biografiju šaljite u prilogu - ne ispisujte je u okviru mejla.

- Nepažnja - Nemojte dozvoliti sebi da detaljno ne pročitate konkurs i sve uslove koji se traže, kao i sve napomene koje je poslodavac istakao. Ukoliko neki uslov ne ispunjavate, a ipak želite da konkurišete, obavezno obrazložite u propratnom pismu zašto smatrate da ste i pored toga odgovarajući kandidat za posao.

- Tražite bilo kakav posao - Pokušajte da izbegnete situaciju da poslodavac iz Vaše biografije zaključi da tražite bilo kakav posao. Prilagodite biografiju, a posebno obratite pažnju na propratno pismo, konkretnom konkursu objašnjavajući zašto ste se prijavili baš za tu poziciju. Ako to ne navedete, ispašće da se prijavljujete na svaki konkurs koji pronađete, a to Vam svakako neće biti plus kod poslodavca.

- Ističete nerelevantne podatke
- Ne bi trebali opterećivati biografiju informacijama kao što su imena roditelja, naziv osnovne škole i sl. Nacionalnost nema potrebe isticati, ali državljanstvo svakako nemojte izostaviti. Nerelevantno radno iskustvo (npr. konkurišete za mesto sekretarice, a imate radno iskustvo na mestu trgovca) možete pomenuti, ali nemojte posebno naglašavati.

- Niste naveli sve bitne podatke - Ne izostavljajte informacije o tome da posedujete i u kojoj meri posedujete sve kvalifikacije koje se u konkursu traže. Ne izostavljajte ni druge bitne elemente CV-ja, uključujući i lične podatke i kontakt podatke.

- Privremeni posao - Ne navodite da Vam je ovaj posao interesantan samo dok ne nađete bolji ili odgovarajući Vašem profilu, ili dok ne steknete iskustvo i budete spremni da tražite drugi posao.

- Niste naveli radno mesto - Obavezno navedite u propratnom pismu za koju poziciju konkurišete. Imajte u vidu da neke firme mogu imati više različitih konkursa raspisanih u istom trenutku i da možda neće znati za koju poziciju se prijavljujete.

- Smatrate da struktura i izgled CV-ja nisu od značaja - Ovo ne mora da bude presudni kvalitet za primanje ili odbijanje ali svakako pokazuje Vaš uloženi trud i profesionalizam, a i omogućuje poslodavcu da prvo uoči Vaše bitne kvalitete za posao.

- Imate slovne i gramatičke greške u prijavi - Ovo svakako deluje neprofesionalno, neprecizno i neuredno, a to svakako nisu osobine po kojima želite da Vas poslodavac zapamti.

- Konkurišete nakon isteka roka - Ovakvim postupkom već u startu odajete utisak osobe koja ne poštuje zadate rokove i ne poštuje vreme poslodavca.

- Preseljenje radi posla - Ukoliko živite van mesta za koje je konkurs raspisan, naglasite da ste spremni na preseljenje, jer poslodavac u protivnom stiče utisak da ste greškom poslali prijavu.

- Slanje CV-a sa adrese trenutnog poslodavca - Ukoliko ste već zaposleni a tražite novi posao, nemojte slati prijave za posao sa e-mail adrese koja Vam je profesionalno dodeljena kod trenutnog poslodavca (npr. vašeime@imefirme.com). Mnogi poslodavci ovo smatraju neprofesionalnm. Takođe, u nekim, pogotovo većim, firmama postoje filteri koji registruju mejlove slate sa firminih naloga koji sadrže reči poput "CV" "prijava za posao" i slično. U tom slučaju se može desiti da Vaš mejl, umesto kod firme za koju se prijavljujete, završi kod Vašeg trenutnog poslodavca ili barem da on bude obavešten o Vašoj prijavi. Ako tražite drugi posao, bolje je da Vi sami obavestite trenutnog poslodavca o tome, umesto da sazna na ovakav način. Kada konkurišete za posao, koristite svoj privatni e-mail.

- Nemarnost prilikom slanja prijave za posao je takođe česta greška. Ako se osim biografije, u prijavi za posao traži još nešto dodatno od kandidata, na primer, da napišu i pošalju neki tekst ili rad na određenu temu, mnogo ljudi to ne uradi. Odnosno, mnogo njih samo automatski konkuriše, bez da detaljno pročitaju šta je potrebno za prijavu i da ispoštuju te instrukcije.Ovo je naravno loše jer će mnoge firme automatski da diskvalifikuju nepotpune prijave jer one jasno pokazuju da se kandidat nije posvetio ni tome da dobro pročita oglas i isprati napisane instrukcije za prijavu.
Veliki deo ovih grešaka rezultat je neinformisanosti kandidata o načinu pisanja biografije i propratnog pisma, nemara ili ignorisanja bitnih pravila vezanih za način prijave na konkurs. Takođe, bitan uzrok je i činjenica da kandidati jedan isti CV sa propratnim pismom šalju na sve konkurse za posao, umesto da CV, a naročito propratno pismo, svaki put prilagode potrebama konkretnog konkursa. Nemojte da to bude i Vaša praksa - povećajte svoje šanse da budete pozvani na intervju!

0 komentara: